• Je winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen
menu
De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden als pdf-bestand. Wilt u ze graag per post thuis ontvangen? Vraag dit dan aan via ons contactformulier.

Algemene voorwaarden GSB

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Ondernemer: de Ondernemer, natuurlijke of rechtspersoon, die lid is van de rechtspersoon Coöperatief Samenwerkingsverband Garden Stones & Basics U.A. en die in artikel 1.6 genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert en/of goederen/materialen levert.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Ondernemer een offerte heeft gezonden, dan wel met wie Ondernemer over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie Ondernemer een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van goederen/materialen en/of het verrichten van werkzaamheden.
 3. Offerte: een schriftelijk aanbod van de Ondernemer aan Opdrachtgever tot het leveren van goederen/materialen en/of het verrichten van werkzaamheden.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer tot het leveren van goederen/materialen en/of het verrichten van werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling op of wijziging van de overeenkomst.
 5. Goederen/materialen:
  1. Levende materialen: producten en goederen/materialen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen.
  2. Niet-levende materialen: alle overige producten en goederen/materialen alsmede zand, grond, teelaarde en compost.
 6. Werkzaamheden: het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van aanleg, onderhoud en dergelijke van tuinen . Onder tuinen worden ook verstaan parken, begraafplaatsen, sportvelden, en dergelijke. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen zonder persoonlijk contact met Ondernemer. Bij alle communicatie tot en met het sluiten van de overeenkomst is gebruik gemaakt van een of meerdere technieken voor communicatie op afstand.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 9. Consumentenkoop: een overeenkomst tot koop van een roerende zaak waarbij Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Artikel 2. ALGEMEEN

 1. Opdrachtgever wordt voor het aangaan van de overeenkomt op de hoogte gesteld van deze algemene voorwaarden. Deze zijn kosteloos beschikbaar en zijn terug te vinden op de website van Ondernemer. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor het leveren van goederen/materialen en/of het verrichten van werkzaamheden door Ondernemer aan Opdrachtgever.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden , blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. AANBIEDING EN OFFERTES

 1. Elke offerte van Ondernemer is vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
 2. Op de offerte staat een uiterlijke geldigheidsdatum. Mocht deze ontbreken, dan is de geldigheidsduur 8 dagen na offertedatum. Dit is een vervaltermijn, zodat de geldigheid daarna vervalt.
 3. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door Opdrachtgever.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Ondernemer binden Ondernemer niet. Evenmin binden verschrijvingen als redelijkerwijs overduidelijk is dat hiervan sprake is.
 8. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken, diensten of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de opdracht, verplichten Ondernemer niet tot enige vergoeding en geven Opdrachtgever niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
 9. Opdrachtgever dient de informatie uit de offerte/aanbieding vertrouwelijk te behandelen. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer worden vermenigvuldigd voor en/of bekendgemaakt worden aan derden.
 10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Ondernemer terstond door Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Ondernemer.
 11. Een gedane aanbetaling wordt na een annulering van goederen of opdrachten, niet terugbetaald, althans Opdrachtgever doet afstand van het recht deze terug te vorderen.

Artikel 4. PRIJZEN EN REISKOSTEN

 1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege).
 2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, administratie- en verzendkosten.
 3. Indien Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst reiskosten maakt, dan worden deze kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,75 per kilometer vermeerderd met eventuele tol- en parkeerkosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Ondernemer is steeds gerechtigd Opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Ondernemer is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
 4. Ondernemer voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden (van ma-vrij: van 07.00– 18.00 uur) van Ondernemer, tenzij anders is overeengekomen. Tarieven buiten normale werktijden kunnen afwijken en worden in overleg vastgesteld.
 5. Ondernemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

Artikel 6. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt en/of worden ontdaan van voor de uitvoering hinderlijke obstakels. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte goederen/materialen. Aan berekeningen, uitleg of toelichting van Ondernemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Opdrachtgever garandeert dat Ondernemer tijdig, dat wil zeggen voordat er door Ondernemer begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
  1. de locatie waar Ondernemer werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
  2. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van goederen/materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Ondernemer;
  3. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn.
  4. een veilige plaats waarbij alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en schade te voorkomen.
 4. Opdrachtgever stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan Ondernemer ter beschikking.
 5. Indien er zaken bij de Ondernemer langer dan 2 maanden in opslag blijven dan is Opdrachtgever hiervoor een gebruikelijk bewaarloon verschuldigd.
 6. Voor zover Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde goederen/materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.
 7. Opdrachtgever is gehouden Ondernemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 8. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Ondernemer onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Opdrachtgever stelt Ondernemer in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 9. Opdrachtgever dient Ondernemer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. Opdrachtgever staat in voor de toegankelijkheid tot de te leveren plaatsen met gebruikelijk door de Ondernemer te kiezen vervoer. Indien dit meerkosten met zich brengt, is Opdrachtgever deze meerkosten verschuldigd aan Ondernemer.
 10. Indien Opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Ondernemer de werkzaamheden niet kan verrichten, is Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Ondernemer verschuldigd.
 11. Ondernemer gaat ervan uit dat Opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden door aan Opdrachtgever toerekenbare schade en/of omstandigheden.
 13. Opdrachtgever zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.12 vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen.
 14. Opdrachtgever is verplicht het door Ondernemer geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient Opdrachtgever Ondernemer onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van Opdrachtgever vervalt om Ondernemer aansprakelijk te stellen.
 15. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Ondernemer niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Ondernemer daardoor lijdt.
 16. Het staat Opdrachtgever niet vrij om zijn of haar verplichtingen over te dragen aan een derde zonder schriftelijke instemming van Ondernemer.

Artikel 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien voor en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht mag worden en/of het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Ondernemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ondernemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ondernemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Wijziging is niet meer mogelijk, indien dat tot gevolg kan hebben dat na en later te bestellen goederen en zaken niet met dezelfde verzending mee kunnen en/of uit dezelfde productie kunnen worden nabesteld. Het eventuele risico voor wijziging draagt Opdrachtgever zelf, zoals het risico op kleurverschil en maatverschil in de te leveren goederen. Ook is Opdrachtgever zich bewust dat een gewenste verlaging van al bestelde goederen/materialen niet mogelijk is en dat de volledige koopprijs hiervan verschuldigd blijft.

Artikel 8. (OP)LEVERING EN OVEREENGEKOMEN TIJDSTIPPEN

 1. De door Ondernemer opgegeven (op)lever-termijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 2. In het geval dat een met Opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die feitelijk buiten de macht van Ondernemer ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
 4. Een door Ondernemer uitgevoerd werk of dienst wordt geacht door Ondernemer aan Opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan Opdrachtgever te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, bij aanvang van het tijdstip van advies, aanwijzing(en) en/of instructie(s), dan wel op het tijdstip dat Opdrachtgever het betreffende werk in gebruik of ontvangst heeft genomen.
 5. Opdrachtgever wordt geacht direct na oplevering van een werk, advies, aanwijzing(en) en/of instructie(s), tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond doch binnen 14 dagen aan Ondernemer te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed meebrengen dat direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. Opdrachtgever dient Ondernemer de gelegenheid te geven deze melding of klacht te controleren en, bij gebleken juistheid van de melding of klacht, om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 6. Indien gekochte producten door Opdrachtgever niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen en blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 9. RISICO-OVERGANG BIJ LEVERING GOEDEREN

 1. Het risico van het goed gaat over op het moment dat Ondernemer deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Opdrachtgever en Ondernemer overeenkomen dat Ondernemer voor het transport zorgt. In een dergelijke situatie rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij Opdrachtgever. Hieronder valt bij transport over eigen terrein van Opdrachtgever ook terreinschade door transportmiddelen. Opdrachtgever kan en dient zich tegen deze risico's verzekeren.
 3. Ook in geval Ondernemer de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het risico van het product over op het moment dat Ondernemer de producten ter beschikking stelt aan Opdrachtgever in het bedrijfspand, de tuin of de woning, dan wel diens grond met opstal, van Opdrachtgever of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 10. TERMIJNVERLENGING/ KOSTENVERGOEDING

 1. Ondernemer heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
  1. deze algemene voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Ondernemer kan worden toegerekend; en/of
  2. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is; en/of
  3. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
 2. Als Ondernemer van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt zij dat Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Ondernemer alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.
 3. Eventuele kosten voor statiegeld van pallets en andere goederen/materialen worden doorberekend aan Opdrachtgever die deze op eigen rekening en kosten dient in te leveren bij Ondernemer.

Artikel 11. ARBEIDSLOON EN PRIJSSTIJGING GOEDEREN/MATERIALEN

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel een vaste prijs of arbeidsloon overeenkomen als deze schriftelijk of elektronisch, leesbaar, wordt vastgelegd.
 2. Indien geen vaste prijs of arbeidsloon wordt overeengekomen, zal de prijs of het arbeidsloon worden vastgesteld op grond van de tarieven van Ondernemer. Het arbeidsloon wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Ondernemer, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
 3. Ondernemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Ondernemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld goederen/materialen, grondstofprijzen, arbeidslonen en/of ingeschakelde derden, zoals deskundigen, aanmerkelijk zijn gestegen. Dit geldt voor alle prijsstijgingen van alle te leveren goederen en zaken, alsmede de daartoe te verrichten arbeid en/of vervoerskosten.
  Bij een consumentenkoop is Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst in geval van prijsverhoging te ontbinden, als de prijsverhoging binnen drie maanden na aangaan van de overeenkomst geschiedt.
 4. Ondernemer is gerechtigd een vast overeengekomen arbeidsloon te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ondernemer, dat in redelijkheid niet van Ondernemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen arbeidsloon.
 5. Ondernemer zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het arbeidsloon of tarief schriftelijk of elektronisch leesbaar kenbaar maken. Ondernemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 12. MATERIALEN

 1. Ondernemer zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het door hem te leveren en te verwerken goederen/materialen aangaat, gebruik maken van goederen/materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
 2. De door Ondernemer verstrekte afbeeldingen, monsters en andere visuele representaties van goederen/materialen dienen slechts ter illustratie en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. De daadwerkelijk geleverde goederen/materialen kunnen hiervan afwijken en variëren in kleur, vorm, structuur, grootte en andere eigenschappen.
 3. Opdrachtgever dient direct na levering de geleverde goederen/materialen te controleren en eventuele afwijkingen binnen 48 uur schriftelijk te melden.
 4. Een geringe afwijking van goederen/materialen zal niet worden beschouwd als gebrek in de overeenkomst en zal voor Opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik van de goederen/materialen af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende goed of materiaal. 
 5. Goederen/materialen die door Opdrachtgever zijn verwerkt of bewerkt, kunnen niet meer als non-conform worden beschouwd, het risico om de hoeveelheden en kwaliteit te controleren, draagt Opdrachtgever. Uit de bewerking of verwerking blijkt de aanvaarding in de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid.
 6. Afwijkingen die inherent zijn aan het product geven Opdrachtgever niet het recht op vervanging of schadevergoeding. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend:
  1. Bij betonproducten:
   1. Kalkuitbloei, ofwel witte uitslag. Dit verdwijnt na verloop van tijd vanzelf en is als natuurlijk verschijnsel inherent aan betonproducten.
   2. Oervlekken, ofwel bruine roestvlekken. Dit is inherent aan betonproducten en ontstaat door ijzerhoudende deeltjes in grondstoffen die voor beton worden gebruikt.
  2. Bij houtproducten:
   1. Verkleuring (vergrijzing) en kleurverschillen.
   2. Tordering, krimp, uitzetting en scheuren. Deze vormen van werking gelden als natuurlijke houteigenschap. Dit kan ontstaan door uitdroging of vochtopname.
   3. Schimmels. Deze verschijnselen zijn oppervlakkig en tasten de sterkte en kwaliteit van het hout niet aan.
   4. Harsplekken. Dit is inherent aan naaldhout.
   5. Ruwe plekken en randen. Dit kan ook voor komen bij geschaafd hout.
   6. (Loslatende) noesten.
   7. Mini boorgaten ontstaan door parasieten. Dergelijke gaatjes tasten de houtkwaliteit niet aan en vormen geen beperking van de levensduur.
  3. Bij voegen:
   1. Scheuren en/of afbrokkelen van voegen door onjuiste verwerking of verzakking.
   2. Kleur- en structuurverschillen.
  4. Algemeen:
   1. Glad worden door onder andere weersomstandigheden.
   2. Kleur- en tintverschillen door levering op verschillende momenten of nalevering.
   3. Verkleuring door zonlicht en weersomstandigheden.
   4. Geringe, niet wezenlijke, verschillen in afmeting (zowel breedte, lengte als dikte).
 7. Schade ontstaan door verwerking of gebruik geeft Opdrachtgever geen recht op vervanging of schadevergoeding. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend:
  1. Schade door trillen van bestrating;
  2. Schade langs de randen door het niet invegen van voegen;
  3. Krassen;
  4. Vlekken door zagen of slijpen;
  5. Vervuiling van elke aard.
 8. Retournering
  1. Bestelde goederen/materialen kunnen niet retour worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen, kunnen goederen/materialen alleen retour worden gebracht als ze ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking verpakt zijn. Alle kosten voor het retour zenden of retour halen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  3. Retour brengen van goederen/materialen geeft Opdrachtgever geen recht op (volledige) terugbetaling van de aanschafwaarde, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Statiegeld:
  1. Statiegeldartikelen moeten door Opdrachtgever retour worden gebracht.
  2. Statiegeldartikelen moeten onbeschadigd worden ingeleverd.
  3. Artikelen die zijn geleverd zonder dat daarvoor statiegeld is berekend, kunnen niet retour worden ingeleverd. Ondernemer mag dit weigeren.

Artikel 13. ANNULERING

 1. In het geval dat Opdrachtgever een aan Ondernemer gegeven opdracht annuleert, zal Opdrachtgever alle reeds door Ondernemer in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, goederen/materialen, loonbetalingen, geplande activiteiten etc.) hebben te vergoeden. Eveneens dienen de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld personeel of derden volledig te worden vergoed, overeenkomstig het overeengekomen arbeidsloon.
 2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
 3. Bij een overeenkomst op afstand kan Opdrachtgever binnen de bedenktijd van 14 dagen gebruik maken van zijn herroepingsrecht en de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  Het herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding geldt uitsluitend bij consumentenkoop.
 4. De in lid 3 benoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of:
  1. als Opdrachtgever in eenzelfde aanvraag meerdere diensten wenst: de dag waarop, de diensten zijn verricht. De Ondernemer mag, mits hij Opdrachtgever hier voorafgaand aan het aanvraagproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een aanvraag van meerdere diensten met een verschillende uitvoeringstermijn weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 5. Herroepingsrecht:
  1. Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening.
  2. Alle kosten gemaakt voor het retour zenden of retour halen van de levering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  3. Indien Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Kosten gemaakt voor retourzending kunnen door Ondernemer worden verrekend met het terug te betalen bedrag.
  4. De Ondernemer kan het herroepingsrecht van Opdrachtgever uitsluiten voor zover voorzien in lid 5 onder e en f. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   1. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Opdrachtgever;
   2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. die snel kunnen bederven of verouderen;
   5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft.
  6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 14. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering , tenzij anders overeengekomen en aangegeven op de orderbevestiging en/of factuur.
 2. Indien achteraf betalen is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is Opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke handelsrente door Opdrachtgever verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Ondernemer maakt om de vordering van Opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is Opdrachtgever de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Ondernemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIE

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Ondernemer, totdat alle vorderingen betreffende de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of de krachtens overeenkomst verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en/of wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, die Ondernemer op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag Opdrachtgever de producten niet:
  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. Opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ondernemer te bewaren.
 4. Ondernemer is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Ondernemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Ondernemer.
 5. Als Ondernemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Ondernemer te verpanden.
 6. Ondernemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Ondernemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ondernemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. Ondernemer bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
  2. het materiaal waarmee, alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. Ondernemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend zijn geworden waaruit blijkt of op te maken is dat er redenen zijn op grond waarvan te vrezen is dat Opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Ondernemer is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 3. Voorts is Ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Ondernemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 17. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

 1. Ondernemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Ondernemer geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.
 4. In geen geval is Ondernemer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat Opdrachtgever het door Ondernemer geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 5. Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Ondernemer geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, sluit Ondernemer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 6. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Ondernemer in, Opdrachtgever eist dat bepaalde werkzaamheden toch doorgang moeten vinden.
 7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient Opdrachtgever daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
 8. Noch Ondernemer zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of zijn hulppersonen zijn jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 9. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet.
 10. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Ondernemer gedane uitkering. In het geval van geen verzekering, of indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- , althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal Opdrachtgever zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.
 11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn ondergeschikten.
 12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Ondernemer vervallen in ieder geval na het verstrijken van twaalf maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Ondernemer kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Ondernemer is betekend.

Artikel 18. OVERMACHT

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Ondernemer door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, pandemie en de gevolgen hiervan (waaronder ook corona en dergelijke virusproblematiek) storingen en ongevallen in het bedrijf van Ondernemer of van zijn leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Ondernemer of zijn leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Ondernemer.
 3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Ondernemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Ondernemer als Opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door Opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
  Bij een consumentenkoop is Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst in geval van prijsverhoging te ontbinden, als dit binnen drie maanden na aangaan van de overeenkomst geschiedt.
 4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 19. INTELLECTUEEL EIGENDOM & PRIVACY

 1. Ondernemer behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door zijn gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 4. Opdrachtgever stemt ermee in dat Ondernemer persoonsgegevens verwerkt in het kader van de op hem of haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit AVG-wetgeving. Opdrachtgever krijgt op verzoek inzage in welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Artikel 20. TRANSPORT EN LEVERING

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de loslocatie. Hij zorgt ervoor dat:
  1. de toegangsweg en loslocatie vrij zijn van obstakels en dat deze vrij toegankelijk zijn;
  2. eventueel benodigde toestemming van derden is verkregen;
  3. de loslocatie voldoende groot is voor de vrachtwagen en te lossen goederen;
  4. er iemand aanwezig is of er een duidelijke aanduiding is van de loslocatie;
  5. er iemand aanwezig is om voor betaling zorg te dragen, indien deze bij aflevering zal plaatsvinden;
 2. Ondernemer zal alleen op de gewenste locatie lossen als er veilig en volgens de geldende regels gewerkt kan worden. Dit houdt in dat:
  1. er geen verkeersovertredingen zullen worden begaan. Denk aan stop- en parkeerverboden, richtingsaanduidingen, etc.;
  2. er niet over obstakels heen gelost wordt (o.a. auto, schutting);
  3. er geen enkel risico wordt genomen op schade aan derden om bij de loslocatie te komen;
  4. gelost wordt op de locatie die het dichtst bij de door Opdrachtgever gewenste locatie ligt, als deze niet bereikbaar is. Het oordeel hiervoor is aan de chauffeur.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle (bijkomende) kosten ten gevolge van punten genoemd in 20.1 en 20.2. Dit zijn onder andere:
  1. (extra) kosten om geleverde goederen/materialen te verplaatsen;
  2. boetes ten gevolge van het niet regelen van vrijstellingen en/of vergunningen;
  3. kosten voor retour brengen naar Ondernemer van producten als lossen onmogelijk is;
  4. kosten voor retour brengen naar Ondernemer van producten als de betaling ter plaatse niet plaats kan vinden door omstandigheden die te wijten zijn aan Opdrachtgever.

Artikel 21. SLOTBEPALINGEN

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Op elke overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Versie: 14 maart 2024

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden als pdf-bestand. Wilt u ze graag per post thuis ontvangen? Vraag dit dan aan via ons contactformulier.